საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა 26 თებერვალს ჩატარდება

 საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა 26 თებერვალს ჩატარდება

 

1. დადგენილების პროექტი-“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 21 დეკემბრის #39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: ჯუმბერ ვარდმანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერი

თანამომხსენებელი: ტარიელ ნაკაშიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი

2.დადგენილების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 26 ივლისის #33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხსენებელი: თეიმურაზ გაწერელია-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი

3.დადგენილების პროექტი-“ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 მარტის #22 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: თეიმურაზ გაწერელია-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი

4.განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თხილნარის თემის სოფელ თხილნარში და ზედა თხილნარში ქუჩების სახელდების და საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებ“ 2012 წლის 23 მაისის #32 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

 

5.განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მახინჯაურის თემის სოფელ შუა მახინჯაურში ქუჩების სახელდების და საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების ნუმერაციის შესახებ“ 2012 წლის 28 დეკემბრის #107 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

6.განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2017 წლის 28 სექტემბრის #53 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

7.განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კორექტირებული სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 26 ივლისის #49 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხსენებელი: ვახტანგ ლორთქიფანიძე-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

8.განკარგულების პროექტი-„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფელ სარფში მდებარე 10-10კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების მოქალაქეებზე პირდაპირი გზით, სარგებლობის ფორმით გადაცემაზე თანხმობის მიცემისა და მათზე საიჯარო ქირის საფასურის დადგენის შესახებ“.

მომხსენებელი: ანა ბაჟაშვილი-ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

9. სხვადასხვა